Rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI

Frementia Group Oy Työnhakijarekisteri

2.REKISTERIN PITÄJÄ

Frementia Group Oy

Santavuorenkatu 3-5

00400 Helsinki

Puh: 010 219 8933

Y-tunnus: 2831664-8

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Mirkka Jokinen

Frementia Group Oy

Santavuorenkatu 3-5

00400 Helsinki

Puh: 010 219 8933

4.REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käytetään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa tiettyyn Frementia Group Oy:n, Frementia Group Oy:seen konsernisuhteessa olevaan yhtiöön tai osakkuusyhtiön taikka edellä mainitun/mainittujen asiakkaan tarjoamaan tai avoimena olevaan työtehtävään. Henkilötietoja käytetään myös työnhakijan ja Frementia Group Oy:n välisen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai henkilötietolain mukaiseen asialliseen yhteyteen.

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Työnhakijan perustiedot:
Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, siviilisääty, ajokorttitiedot, valokuva.

Koulutus ja kokemustaidot:
Koulutus, kielitaito, käydyt kurssit, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, ajokorttitiedot, nykyinen sekä aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja laatu, suosittelijat.

Harrastukset:
Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet.

Työnhakijan toiveet:
Toiveet työhön sijoittumisesta ja työpaikasta, palkkatoive, toivottu työntekoalue, toivottu työn aloittamis- sekä päättymisajankohta, irtisanomisaika sekä muita toiveita.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään työnhakijalta itseltään sekä henkilö- ja soveltuvuusarviotesteistä.

7.HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta Frementia Group Oy:n, Frementia Group Oy:seen konsernisuhteessa olevan yhtiön tai osakkuusyhtiön taikka edellä mainitun/mainittujen asiakkaan ulkopuolisille tahoille ilman työntekijän antamaa suostumusta. Muutoin Frementia Group Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Osa henkilötiedoista saattaa fyysisesti sijaita Frementia Group Oy käyttämien alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

8. REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin.

9.REKISTERIN SUOJAAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUDET

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä.

Rekisterin käyttöä seurataan ja valvotaan Frementia Group Oy määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

10.TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 3 sanotulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.